សារធាតុពណ៌សម្រាប់ទឹកថ្នាំ

ទឹកថ្នាំនេះត្រូវបានផ្សំឡើងជាចម្បងនៃប៊័រសារធាតុពណ៌និងភ្នាក់ងារជំនួយហើយសារធាតុពណ៌កំណត់ពណ៌ភាពខ្លាំងពណ៌និងភាពធន់នឹងសារធាតុរំលាយភាពធន់នឹងពន្លឺនិងភាពធន់នឹងកំដៅរបស់ទឹកថ្នាំ។