សារធាតុពណ៌ទឹកក្រូច 73-Corimax Orange RA

Technical parameters of Pigment orange 73

សន្ទស្សន៍ពណ៌។សារធាតុពណ៌ទឹកក្រូច ៧៣
ឈ្មោះ​ផលិតផលCorimax Orange RA
Chem. GroupDiketopyrrolopyrrole
C.I. No.561170
CAS No.84632-59-7
Product DescriptionL*:56 ,a*:55,b*:52
រូបមន្តម៉ូលេគុលC26H28N2O2
Physical Data
Density [g/cm³]1.25
Specific Surface [m²/g]24
Heat Stability [°C]200①/250③
ពន្លឺលឿន7-8②/7-8④
Weather Fastness4-5
Fastness properties
ភាពធន់នឹងទឹក4-5
ភាពធន់នឹងអាស៊ីដ5
ភាពធន់នឹងអាល់កាលី5
Alcohol Resistance4
Migration Fastness ①/Bleeding Resistance ②-
ពណ៌
ការបែងចែកពណ៌លាំ ៗ

① Heat resistance in coating,ink
② Heat resistance in plastic
③ Light fastness in coating,ink
④ Light fastness in plastic

Chemical Structure

MSDS(Pigment-orange-73)  TDS(Pigment-orange-73)

ពាក្យសុំ:

CoatingPlasticEngineering PlasticFiberInk
AutomotivePVCPSPPOffset
DecorativePEPCPETWater Based
CoilPPPA6PA6Solvent Based
IndustrialPUUV
Powder CoatingRubber
Textile Printing

■ Highly Recommended
● Recommended
◎ Partially Recommended

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ

1. Hazards identification

The substance presents no explosive hazard and does not belong to flammable solid

2. Fire fighting measures

Suitable extinguishing media
Dry powder
Carbon dioxide
Foam
Water spray jet
Special hazard from the substance itself
In case of fires hazardous combustion gases are formed carbon monoxide

3. Accidental release measures

Methods for cleaning up/taking up
Pick up mechanically

4. First aid measures

General information
Remove contaminated clothing immediately and dispose of safely
After contact with eyes
In case of contact with eyes rinse thoroughly with plenty of cool water and seek medical advice
After contact with skin
In case of contact with skin wash off with soap and water

5. Exposure controls/personal protection

General protective measures

Do not inhale dust
Avoid contact with eyes and skin

Respiratory protection: dust mask
Hand protection : gloves
Eye protection: safety glasses

Hygiene measures

Keep away from foodstuffs and beverages
Wash hands before breaks and after work

6. Handling and storage

Handling
Advice on protection against fire and explosion
Keep away from sources of ignition
Avoid formation of dust
Take precautionary measures against electrostatic loading

Storage
Be kept in a ventilated, cool and dry place, it should be also avoided to contact with acid
material and expose to air. Keep container dry

7. Physical and chemical properties

Appearance
Form: powder
Color: orange
Odor: odorless

Data relevant to safety
Solubility in water: insoluble

8. Toxicological information

Irritant effect on skin: non-irritant
Irritant effect on eyes: non-irritant

9. Ecological information

Remarks: no data can be given due to the products insolubility in water

10. Stability and reactivity

Hazardous reaction: none

11. Disposal considerations

Product
In accordance with current regulations my be taken to waste disposal site or ineineration plant
after consultation with site operator and/or with the responsible authority

Uncleaned packaging
Packaging that cannot be cleaned should be disposal off as product waste.

12. Transport information

Road transportpermitted
Inland waterways transportpermitted
Marine transportpermitted
EMSpermitted
Air transportpermitted
Further information
Dispatch by postpermitted

We hereby confirm above goods belongs to common chemical product which is not in the list of <<International Maritime Dangerous Goods Regulation>>

13. Regulatory information

14. Other information

This information is based on our present state of knowledge. It should be not therefore be constructed as guaranteeing specific properties of the products described or their suitability for a particular applications