បច្ចេកវិទ្យា

បន្ទប់ពិសោធន៍


ZeyaChem ប្រើឧបករណ៍មន្ទីរពិសោធន៍ទំនើបដើម្បីសាកល្បងផលិតផលក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗគ្នាមុនពេលដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែងដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពធន់របស់អតិថិជន។

ZeyaChem បានឈានដល់ការចុះឈ្មោះជាមុនសម្រាប់សារធាតុពណ៌ទាំងអស់ដែលបានលក់ទៅអឺរ៉ុបហើយនឹងមានគម្រោងចុះឈ្មោះសារធាតុពណ៌ទាំងនេះជាផ្លូវការ។

Liquid Application Department

Plastic Department

បន្ទប់ពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវនិងឌី


※ប្រតិកម្មសារធាតុពណ៌