សារធាតុពណ៌សម្រាប់ថ្នាំកូត

សារធាតុពណ៌គឺជាប្រភពដ៏សំខាន់នៃពណ៌នៅក្នុងថ្នាំកូតដែលជាបញ្ហាពណ៌នៅក្នុងថ្នាំកូតនិងសម្ភារៈបង្កើតខ្សែភាពយន្តបន្ទាប់បន្សំ។ សារធាតុពណ៌អាចផ្តល់នូវថាមពលនិងពណ៌លាក់បាំងជាក់លាក់ទៅនឹងខ្សែភាពយន្តថ្នាំកូតហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតអាចបង្កើនលក្ខណៈការពាររបស់ថ្នាំកូត។